Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

STYCZEŃ 2018

 10.01.2019

1. BANKOWE PROCEDURY PROCESOWANIA KRAJOWYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH – OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE DO NBP I BANKÓW ZRZESZAJĄCYCH.

 11.01.2019

2. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.

 14-15.01.2019

3 .KREDYTOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH w ramach STUDIUM KREDYTOWEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH- Cz. IV.

 16.01.2019

WAŻNE!!!

4. MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA.

 17.01.2019

5. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – ZMIANY OD 2019 ROKU.

 17.01.2019

6. ZMIANY W RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA , EGZEKUCJI I UPADŁOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH Z MAJĄTKU ROLNIKA.

 18.01.2019

7. ZMIANA REKOMENDACJI S I INNE ZMIANY PRAWA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W 2019 R.

 21.01.2019

8. KREDYTOWE FINANSOWANIE I MONITORING projektów deweloperskich – RACHUNKI POWIERNICZE (OTWARTE I ZAMKNIĘTE).

 22.01.2019

9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM USŁUG PŁATNICZYCH ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ O USŁUGACH PŁATNICZYCH (PSD2) ORAZ WYTYCZNYMI EBA.

 23.01.2019

Szkolenie dla Rady Nadzorczej – Komitetu Audytu

10.CO O RACHUNKOWOŚCI BANKU I WSPÓŁPRACY Z BIEGŁYM REWIDENTEM POWINIEN WIEDZIEĆ CZŁONEK KOMITETU AUDYTU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO?

 24.01.2019

11.NOWE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA- REWOLUCYJNE ZMIANY OD STYCZNIA 2019R.

 24.01.2019

12. ZMIANY W OBROCIE GOTÓWKOWYM – OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE RYNKU OBROTU GOTÓWKOWEGO. SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ KWARTALNYCH PRZEKAZYWANYCH DO NBP.

 25.01.2019

13. SKUTECZNE PLANOWANIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH W CELU POZYSKANIA NOWEGO KLIENTA I UTRZYMANIA OBECNEGO.

 25.01.2019

ZMIANY!!!

14. PODATEK VAT W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH – WYBRANE ASPEKTY ROZLICZEŃ PODATKU ORAZ ZMIANY PRZEPISÓW W 2019 R.

 25.01.2019

15. KREDYTY PREFERENCYJNE, W TYM KREDYTY KLĘSKOWE ORAZ NOWE LINIE KREDYTOWE.

 28.01.2019

16. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018 R.

 28.01.2019

17.STUDIUM DEPOZYTOWE DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH –

III częściowy cykl szkoleniowy (3 zjazdy 1- dniowe, 1 raz w m-cu). Cz. I: 28.01.2019 (Zawieranie umów depozytowych, rodzaje rachunków bankowych, zakładanie i prowadzenie rachunku, umowa rachunku bankowego, klauzule niedozwolone w umowach depozytów, umowa rachunku dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych, FATCA- obowiązki dla banków) .

 28.01.2019

18.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY.

 29.01.2019

19. ZMIANY- NOWOŚĆ!!!

NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI. PRZYGOTOWANIE NA WEJŚCIE W ŻYCIE REFORMY DZIAŁANIA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH I ZMIAN W ZAKRESIE KOSZTÓW EGZEKUCJI. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ PO ZMIANACH.

 30.01.2019

20. ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) – OD 01 STYCZNIA 2019 R ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY ZMIAN WPROWADZONYCH W 2018 R.

 30.01.2019

21 . PRAKTYKA WYZNACZANIA LIMITÓW KONCENTRACJI W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM.

 01.02.2019

22. FINANSOWANIE HIPOTECZNE W ŚWIETLE USTAWY O KREDYCIE HIPOTECZNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE W OPARCIU O FUNKCJONUJĄCE REGULACJE UCZESTNIKÓW RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH.

UWAGA!!! DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH EGZAMIN Z NOWEJ USTAWY HIPOTECZNEJ.