Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z organizacją szkoleń jest Szkoła Bankowa Stalowa Wola-Rzeszów International School of Banking and Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu (27-600), ul. Armii Krajowej 19B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000096467, NIP: 865-000-31-77, REGON: 830014650, organu prowadzącego Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe, placówkę kształcenia ustawicznego wpisaną do rejestru szkół i placówek niepublicznych: zaświadczenie Nr OK.XV/I-4321/4/2010 przez Starostę Sandomierskiego.

Kontakt z Administratorem  pod numerem telefonu: 15 832 27 90

lub adresem e-mail: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

Szkoła Bankowa przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji swojego usprawiedliwionego interesu jako administratora danych osobowych w postaci działania w zakresie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

Wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne, jednak konieczne, by Szkoła Bankowa mogła przekazywać Państwu materiały o charakterze marketingowo-informacyjnym z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Szkoła Bankowa będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, a po tym czasie jedynie w celu archiwalnym lub ustalenia i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z tym procesem, aż do czasu ich wygaśnięcia, przez okres przewidziany przepisami prawa.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania zaprzestania przetwarzania danych, ich usunięcia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Ponadto, mają Państwo prawo do wycofania zgody, na podstawie której Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Szkołę Bankową w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Nie będą one również udostępniane odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.

Kontakt ze Specjalistą ds. Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: 538 207 898,
15 832 27 90 lub adresem e-mail:
lucyna.bockowska@szkolbank.sandomierz.pl.

do pobrania: POLITYKA PRYWATNOŚCI