SZKOLENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH ONLINE

GRUDZIEŃ 2022

UWAGA!!! Istnieje możliwość realizacji  wybranych poniższych tematów jako szkolenia wewnętrzne w siedzibach Banków. Prosimy o kontakt.

1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ OBLIGATORYJNA COREP.

02.12.2022 w godz.: 9-14.00.

2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

02.12.2022 w godz. 12.15-15.15.

3. CZĘSTE BŁĘDY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ANALIZIE WNIOSKÓW KREDYTOWYCH I MONITORINGU EKSPOZYCJI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH – wpływ na wzrost ryzyka kredytowego Banku i wskazówki właściwego działania (szkolenie dla Doradców Klienta / Analityków Kredytowych)

05.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

4. ZMIANY W ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W 2022/2023 R. 05.12.2022 r. – w godz.: 9.00-12.00.

WAZNE!!! NOWOŚĆ!!!

5. PRZYGOTOWANIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DO WDROŻENIA USTAWY Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O ZMIANIE USTAW W CELU PRZECIWDZIAŁANIA LICHWIE ORAZ DO INNYCH ZMIAN DOTYCZĄCYCH KREDYTU KONSUMENCKIEGO.

05.12.2022 w godz.12.15-15.15.

6. OCENA WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ HIPOTECZNYCH.

06.12.2022 w godz.: 9.00-12.00.

7. KORZYŚCI I KONSEKWENCJE PRAWNE OTWARCIA SKRZYNKI DO DORĘCZEŃ ELEKTRONICZNYCH.

06.12.2022 w godz. 9.00- 12.00.

8. NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE ZATRUDNIENIA – NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE ZWIĄZANE Z FORMĄ ZATRUDNIENIA Z NAJNOWSZYMI ZMIANAMI.

06.12.2022 w godz. 12.15-15.15.

9. PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU (CIT) – I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2022 R.- ZMIANY.

06.12.2022 w godz.12.15-15.15.

10. AKADEMIA EFEKTYWNEGO MENADŻERA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO- ONLINE

MODUŁ IV: ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM- 07.12.2022 (9.00-12.00),
MODUŁ V:: ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ-11.01.2023 (9.00-12.00),
MODUŁ VI: ORGANIZACJA PRACY MENADŻERA- 25.01.2023 (9.00-12.00),

11. INWENTARYZACJA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .

07.12.2022 w godz. 9. 00 -12.00.

12. REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE I REZERWY NA NIEWYKORZYSTANE URLOPY W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDANIU FINANSOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

07.12.2022 w godz. 12.30-14.00.

13. REALIZACJA TRANSAKCJI OKAZJONALNYCH DO I POWYŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 1000 EURO WG WYMOGÓW REGULACJI USTAWY AML Z DNIA 1 MARCA 2018R. ORAZ ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2015/247- PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU.

07.12.2022 w godz.;12.30-14.00.

14.BADANIE POWIĄZAŃ KREDYTOBIORCÓW.

08.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

15.ANALIZA PŁYNNOŚCI , WSKAŹNIKOWA ORAZ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE W ANALIZIE FINANSOWEJ PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

08.12.2022 w godz. 9.00-13.00.

UWAGA-NOWOŚĆ!!!

16. ŚLAD WĘGLOWY W ORGANIZACJI JEGO I WPŁYW NA BIZNES.
08.12.2022 ( 12.15-14.15 ).

17. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W BANKU.

09.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

18. KREDYT HIPOTECZNY -szkolenie okresowe dla personelu kredytodawcy (z możliwością egzaminu ) .

09.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

UWAGA!!! Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym…. bank (kredytodawca) jest zobowiązany zapewnić, aby jego pracownicy, zajmujący się obsługą finansowania hipotecznego konsumentów, co najmniej raz na 3 lata odbywali szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umowy o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych związanych z tym rodzajem finansowania.

19. PRZEGLĄD PLANU PRACY RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU AUDYTU.

09.12.2022 w godz. 12.30-14.00.

20. PRZEGLĄD ZARZĄDCZY REGULACJI WEWNĘTRZNYCH W 2022/2023.

12.12.2022 w godz. 9.30-12.30.

21. PRZEGLĄD REGULACJI DOTYCZĄCYCH REKOMENDACJI D KNF I CYBERBEZPIECZEŃSTWA – ANALIZA LUKI I PRZEGLĄD ZGODNIE Z NOWĄ ANKIETĄ KNF DOTYCZĄCĄ MIERNIKÓW RYZYKA ICT.

12.12.2022 w godz.12.30-15.30.

22. INICJATYWA PROSPRZEDAŻOWA NA STANOWISKU DYSPONENCKO-KASJERSKIM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

12.12.2022 r. w godz.: 9.00-12.15.

23. OCENA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WERYFIKACJI ZAPISÓW W KLAUZULACH INFORMACYJNYCH RODO.

13.12.2022 w godz. 9.00-10.30.

24. ANALIZA RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Z ELEMENTAMI ANALIZY W CHMURZE.

13.12.2022 W GODZ. 9.00-12.30.

WAŻNE!!!

25. ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.

14.12.2022 w godz. 9.00- 12.00.

26. INTERPRETACJA INFORMACJI FINANSOWYCH I OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁANIA BANKU w ramach cyklu szkoleniowego dla RN/KA i Zarządu BS pt. WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI RADY NADZORCZEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM .

14.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

ZMIANY!!!

27. OBOWIĄZKI PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ZA 2022 R. ORAZ ZMIANY NA 2023R. WPROWADZONE W RAMACH „POLSKIEGO ŁADU”.

14.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

ZMIANY!!!

28. PODATEK VAT 2022/2023 Z UWZGLĘDNIENIEM DALSZEGO UPROSZCZENIA PRZEPISÓW USTAWY O VAT (SLIM VAT 3 OD 1 STYCZNIA 2023R. – ZMIANY I AKTUALNE PROBLEMY VAT 2022/ 2023 ).

14.12.2022 w godz. 12.30-15.15.

29. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU- OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW PO ZMIANACH.

15.12.2022 w godz.;9-13.00.

30. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO.

15.12.2022 w godz.: 9.00-16.00 ( z przerwą 12.00-13.00 ).

WAŻNE!!!

31. PRZEGLĄD ZARZĄDCZY PROCEDUR W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

16.12.2022 w godz. 9.00-14.00.

32. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI BANKU W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO.

16.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

ZMIANY!!!

33. UBEZPIECZENIA I ZASIŁKI – ZMIANY 2022/2023.

16.12.2022 w godz. 12.15-15.15.

34. ZARZĄDZANIE ARCHITEKTURĄ I JAKOŚCIĄ DANYCH W BANKU ZGODNIE Z WYMAGANIAMI REKOMENDACJI D KNF.

19.12.2022 w godz. 9.00-12.00.

35. ZASADY ŁADU WEWNĘTRZNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM ZGODNIE Z NOWĄ REKOMENDACJĄ Z KNF.

19.12.2022 w godz.:. 9.00-12.00.

36. WYTYCZNE EBA DOTYCZĄCE UDZIELANIA I MONITOROWANIA KREDYTÓW

19.12.2022 w godz.:. 12.30-15.30.

37. KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA– WDRAŻANIE ZMIAN W 2022-2023 R.

Termin: w uzgodnieniu.

 

Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik .