Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Kategoria wpisów: Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

MARZEC – KWIECIEŃ 2018

19.03.2019 10. PRAWNA PROBLEMATYKA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W TYM RACHUNKU PODSTAWOWEGO, OBOWIĄZKI BANKU ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO.
19.03.2019 11. SPORZĄDZANIE I PRZEGLĄD PLANÓW CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA I PLANÓW AWARYJNYCH – ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ D, USTAWĄ PSD2, WYTYCZNYMI EBA.
19.03.2019 12. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018R.
20.03.2019 13. KREDYT HIPOTECZNY ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 23 MARCA 2017 R. O KREDYCIE HIPOTECZNYM ORAZ O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI– SZKOLENIE Z EGZAMINEM.
21.03.2019 14. BUDOWANIE, WALIDOWANIE ORAZ MONITOROWANIE MODELI SCORINGOWYCH I RATINGOWYCH.
22.03.2019 15. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POSIEDZENIE ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI / WALNE ZGROMADZENIE.
25.03.2019 16. MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH – JAK ZAPEWNIC WYSOKĄ JAKOSC PROCESU w ramach AKADEMII MONITORINGU KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. (Cykl szkoleniowy: 4x 1 dzień ,1 raz w m-cu).  II cz. 25.03.2019.
25.03.2019 17. STUDIUM DEPOZYTOWE DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH-  Cz. II. 25.03.2019
25.03.2019 18. MARKETING I SPRZEDAŻ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
26.03 2019 19. STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH- KURS obejmujący 5 zjazdów (1- szy jednodniowy, pozostałe- dwudniowe)
Terminy zjazdów: I cz.(1- dn.) 26.03 2019r.,II cz. 11-12.04, III cz. –13-14.05.2019, IV cz.-06-07.06.2019,V cz. –lipiec 2019
27.03.2019 20. DOKUMENTACJA KADROWA 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach.
28.03.2019 21. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
28.03.2019 22. PODMIOTY POWIĄZANE I DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH, PODATEK CIT W 2019 R., SCHEMATY PODATKOWE .
02.04.2019 1. FINREP- WYBRANE ZAGADNIENIA – Warsztaty praktyczne dotyczące wyjaśnień i przygotowania wybranych tabel systemu raportowania FINREP
z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w instrukcji NBP ze stycznia 2019 oraz zawartych w oryginalnych instrukcjach EBA.
04.04.2019 2. REALIZACJA TRANSAKCJI DEWIZOWYCH ZA POŚREDNICTWEM   SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR- PROBLEMY I PYTANIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH.
08.04.2019 NOWOŚĆ!!!

3. KOMPLEKSOWY RAPORT Z OBSZARU RYZYKA OPERACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY.

08-09.04.2019 4. EWIDENCJA I WYCENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU RACHUNKÓW BANKOWYCH, INNYCH PASYWÓW ORAZ FUNDUSZY; ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO BANKU w ramach : KURSU RACHUNKOWOŚCI DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

III zjazd: – 08-09.04.2019.

09.04.2019 5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
09.04.2019 6. PRAWNA PROBLEMATYKA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W TYM RACHUNKU PODSTAWOWEGO, OBOWIĄZKI BANKU ZWIĄZANE  ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO.
10.04.2019 ZMIANY!!!

7. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH W RODO I PIT.

11.04.2019 8. STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

Cz. III: 11.04.2019 (Zasady prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych oraz rachunku rodzinnego, rachunki uśpione, egzekucja z rachunku bankowego, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku, zamykanie rachunków…)

11-12.04.2019 9. KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH  ORAZ PODMIOTÓW NIE PROWADZĄCYCH PEŁNYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH w ramach STUDIUM  KREDYTOWEGO  DLA POCZĄTKUJĄCYCH- Cz. II. – 11-12.04.2019
10. W dniu 21 marca 2019 roku upływa okres zwolnienia z obowiązku odbycia szkolenia zakończonego egzaminem dla personelu kredytodawcy pracowników posiadających przynajmniej 5 – letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie zawierania umów o kredyt hipoteczny. Od tego czasu banki mają obowiązek dopuszczenia do czynności związanych z kredytowaniem hipotecznym wyłącznie egzaminowanego personelu. Również rotacja pracowników powoduje, ze konieczne staje się uzupełnianie przez nowe osoby kwalifikacji kredytowych.

FINANSOWANIE HIPOTECZNE W ŚWIETLE USTAWY O KREDYCIE HIPOTECZNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE W OPARCIU O FUNKCJONUJĄCE REGULACJE UCZESTNIKÓW RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH. – 12.04.2019.

15.04.2019 11. SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE POJAWIAJĄCE SIĘ W PROCESIE MONITOROWANIA w ramach AKADEMII MONITORINGU KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

(Cykl szkoleniowy: 4x 1 dzień ,1 raz w m-cu) . – III cz. 15.04.2019.

15.04.2019 12. KSIĘGI WIECZYSTE – ZASADY USTALENIA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ ORAZ DOKONYWANIA WPISÓW HIPOTECZNYCH DO KSIĘGI WIECZYSTEJ.
16.04.2019 13. SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU   W ŚWIETLE  NOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 STYCZNIA 2019 R.
16.04.2019 14. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH.
25.04.2019 15. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
26.04.2019 UWAGA- ZMIANY!!!

16. KREDYTY PREFERENCYJNE, W TYM KREDYTY KLĘSKOWE ORAZ NOWE LINIE KREDYTOWE.

29.04.2019 17. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
29.04.2019 WAŻNE!!!

18. CENY TRANSFEROWE, SCHEMATY PODATKOWE- WYBRANE ZAGADNIENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2019 ROKU.

 

Uwaga!!! Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości . Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik . 

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości