Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

STYCZEŃ 2018

 10.01.2019

1. BANKOWE PROCEDURY PROCESOWANIA KRAJOWYCH ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH – OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE DO NBP I BANKÓW ZRZESZAJĄCYCH.

 11.01.2019

2. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.

 14-15.01.2019

3 .KREDYTOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH w ramach STUDIUM KREDYTOWEGO DLA POCZĄTKUJĄCYCH- Cz. IV.

 16.01.2019

WAŻNE!!!

4. MONITORING NALEŻNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ SYGNAŁY WCZESNEGO OSTRZEGANIA.

 17.01.2019

5. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – ZMIANY OD 2019 ROKU.

 17.01.2019

6. ZMIANY W RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA , EGZEKUCJI I UPADŁOŚCI ORAZ SZCZEGÓLNE ZASADY DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI BANKOWYCH Z MAJĄTKU ROLNIKA.

 18.01.2019

7. ZMIANA REKOMENDACJI S I INNE ZMIANY PRAWA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW W 2019 R.

 21.01.2019

8. KREDYTOWE FINANSOWANIE I MONITORING projektów deweloperskich – RACHUNKI POWIERNICZE (OTWARTE I ZAMKNIĘTE).

 22.01.2019

9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM USŁUG PŁATNICZYCH ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ O USŁUGACH PŁATNICZYCH (PSD2) ORAZ WYTYCZNYMI EBA.

 23.01.2019

Szkolenie dla Rady Nadzorczej – Komitetu Audytu

10.CO O RACHUNKOWOŚCI BANKU I WSPÓŁPRACY Z BIEGŁYM REWIDENTEM POWINIEN WIEDZIEĆ CZŁONEK KOMITETU AUDYTU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO?

 24.01.2019

11.NOWE AKTA OSOBOWE I DOKUMENTACJA PRACOWNICZA- REWOLUCYJNE ZMIANY OD STYCZNIA 2019R.

 24.01.2019

12. ZMIANY W OBROCIE GOTÓWKOWYM – OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE RYNKU OBROTU GOTÓWKOWEGO. SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ KWARTALNYCH PRZEKAZYWANYCH DO NBP.

 25.01.2019

13. SKUTECZNE PLANOWANIE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG BANKOWYCH W CELU POZYSKANIA NOWEGO KLIENTA I UTRZYMANIA OBECNEGO.

 25.01.2019

ZMIANY!!!

14. PODATEK VAT W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH – WYBRANE ASPEKTY ROZLICZEŃ PODATKU ORAZ ZMIANY PRZEPISÓW W 2019 R.

 25.01.2019

15. KREDYTY PREFERENCYJNE, W TYM KREDYTY KLĘSKOWE ORAZ NOWE LINIE KREDYTOWE.

 28.01.2019

16. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018 R.

 28.01.2019

17.STUDIUM DEPOZYTOWE DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH –

III częściowy cykl szkoleniowy (3 zjazdy 1- dniowe, 1 raz w m-cu). Cz. I: 28.01.2019 (Zawieranie umów depozytowych, rodzaje rachunków bankowych, zakładanie i prowadzenie rachunku, umowa rachunku bankowego, klauzule niedozwolone w umowach depozytów, umowa rachunku dla małoletnich i osób ubezwłasnowolnionych, FATCA- obowiązki dla banków) .

 28.01.2019

18.ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY.

 29.01.2019

19. ZMIANY- NOWOŚĆ!!!

NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE WINDYKACJI WIERZYTELNOŚCI. PRZYGOTOWANIE NA WEJŚCIE W ŻYCIE REFORMY DZIAŁANIA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH I ZMIAN W ZAKRESIE KOSZTÓW EGZEKUCJI. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ PO ZMIANACH.

 30.01.2019

20. ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) – OD 01 STYCZNIA 2019 R ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY ZMIAN WPROWADZONYCH W 2018 R.

 30.01.2019

21 . PRAKTYKA WYZNACZANIA LIMITÓW KONCENTRACJI W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM KREDYTOWYM.

 01.02.2019

22. FINANSOWANIE HIPOTECZNE W ŚWIETLE USTAWY O KREDYCIE HIPOTECZNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE W OPARCIU O FUNKCJONUJĄCE REGULACJE UCZESTNIKÓW RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH.

UWAGA!!! DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH EGZAMIN Z NOWEJ USTAWY HIPOTECZNEJ.

 

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

STYCZEŃ 2019

07.01.2019 ZAMKNIĘCIE ROKU 2018

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 07.01.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

17.01.2019 PODATEK VAT – WYBRANE ASPEKTY ROZLICZEŃ PODATKU ORAZ ZMIANY PRZEPISÓW W 2019 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 17.01.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

Skorzystaj z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA !!!

Na szkolenia otwarte i w siedzibach Banków oraz na studia podyplomowe, Banki mogą uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie Szkoła posiada wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0 . Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik.

(więcej…)

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły