Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

MARZEC – KWIECIEŃ 2018

19.03.2019 10. PRAWNA PROBLEMATYKA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W TYM RACHUNKU PODSTAWOWEGO, OBOWIĄZKI BANKU ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO.
19.03.2019 11. SPORZĄDZANIE I PRZEGLĄD PLANÓW CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA I PLANÓW AWARYJNYCH – ZGODNIE Z REKOMENDACJĄ D, USTAWĄ PSD2, WYTYCZNYMI EBA.
19.03.2019 12. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. OBOWIĄZKI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH I ICH PRACOWNIKÓW ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018R.
20.03.2019 13. KREDYT HIPOTECZNY ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 23 MARCA 2017 R. O KREDYCIE HIPOTECZNYM ORAZ O NADZORZE NAD POŚREDNIKAMI KREDYTU HIPOTECZNEGO I AGENTAMI– SZKOLENIE Z EGZAMINEM.
21.03.2019 14. BUDOWANIE, WALIDOWANIE ORAZ MONITOROWANIE MODELI SCORINGOWYCH I RATINGOWYCH.
22.03.2019 15. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA POSIEDZENIE ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI / WALNE ZGROMADZENIE.
25.03.2019 16. MONITORING EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH – JAK ZAPEWNIC WYSOKĄ JAKOSC PROCESU w ramach AKADEMII MONITORINGU KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. (Cykl szkoleniowy: 4x 1 dzień ,1 raz w m-cu).  II cz. 25.03.2019.
25.03.2019 17. STUDIUM DEPOZYTOWE DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH-  Cz. II. 25.03.2019
25.03.2019 18. MARKETING I SPRZEDAŻ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
26.03 2019 19. STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH- KURS obejmujący 5 zjazdów (1- szy jednodniowy, pozostałe- dwudniowe)
Terminy zjazdów: I cz.(1- dn.) 26.03 2019r.,II cz. 11-12.04, III cz. –13-14.05.2019, IV cz.-06-07.06.2019,V cz. –lipiec 2019
27.03.2019 20. DOKUMENTACJA KADROWA 2019 – jak prawidłowo prowadzić dokumentację kadrową po zmianach.
28.03.2019 21. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
28.03.2019 22. PODMIOTY POWIĄZANE I DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH, PODATEK CIT W 2019 R., SCHEMATY PODATKOWE .
02.04.2019 1. FINREP- WYBRANE ZAGADNIENIA – Warsztaty praktyczne dotyczące wyjaśnień i przygotowania wybranych tabel systemu raportowania FINREP
z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w instrukcji NBP ze stycznia 2019 oraz zawartych w oryginalnych instrukcjach EBA.
04.04.2019 2. REALIZACJA TRANSAKCJI DEWIZOWYCH ZA POŚREDNICTWEM   SYSTEMU ROZLICZENIOWEGO MULTICENTAUR- PROBLEMY I PYTANIA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH.
08.04.2019 NOWOŚĆ!!!

3. KOMPLEKSOWY RAPORT Z OBSZARU RYZYKA OPERACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY.

08-09.04.2019 4. EWIDENCJA I WYCENA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ZOBOWIĄZAŃ Z TYTUŁU RACHUNKÓW BANKOWYCH, INNYCH PASYWÓW ORAZ FUNDUSZY; ZASADY USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO BANKU w ramach : KURSU RACHUNKOWOŚCI DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

III zjazd: – 08-09.04.2019.

09.04.2019 5. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PŁYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
09.04.2019 6. PRAWNA PROBLEMATYKA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W TYM RACHUNKU PODSTAWOWEGO, OBOWIĄZKI BANKU ZWIĄZANE  ZE ŚMIERCIĄ POSIADACZA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO.
10.04.2019 ZMIANY!!!

7. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PO ZMIANACH W RODO I PIT.

11.04.2019 8. STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

Cz. III: 11.04.2019 (Zasady prowadzenia podstawowych rachunków płatniczych oraz rachunku rodzinnego, rachunki uśpione, egzekucja z rachunku bankowego, wpływ śmierci posiadacza na umowę rachunku, zamykanie rachunków…)

11-12.04.2019 9. KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH  ORAZ PODMIOTÓW NIE PROWADZĄCYCH PEŁNYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH w ramach STUDIUM  KREDYTOWEGO  DLA POCZĄTKUJĄCYCH- Cz. II. – 11-12.04.2019
10. W dniu 21 marca 2019 roku upływa okres zwolnienia z obowiązku odbycia szkolenia zakończonego egzaminem dla personelu kredytodawcy pracowników posiadających przynajmniej 5 – letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie zawierania umów o kredyt hipoteczny. Od tego czasu banki mają obowiązek dopuszczenia do czynności związanych z kredytowaniem hipotecznym wyłącznie egzaminowanego personelu. Również rotacja pracowników powoduje, ze konieczne staje się uzupełnianie przez nowe osoby kwalifikacji kredytowych.

FINANSOWANIE HIPOTECZNE W ŚWIETLE USTAWY O KREDYCIE HIPOTECZNYM. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE W OPARCIU O FUNKCJONUJĄCE REGULACJE UCZESTNIKÓW RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH. – 12.04.2019.

15.04.2019 11. SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE POJAWIAJĄCE SIĘ W PROCESIE MONITOROWANIA w ramach AKADEMII MONITORINGU KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

(Cykl szkoleniowy: 4x 1 dzień ,1 raz w m-cu) . – III cz. 15.04.2019.

15.04.2019 12. KSIĘGI WIECZYSTE – ZASADY USTALENIA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE WPISÓW W KSIĘDZE WIECZYSTEJ ORAZ DOKONYWANIA WPISÓW HIPOTECZNYCH DO KSIĘGI WIECZYSTEJ.
16.04.2019 13. SKUTECZNA WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI BANKU   W ŚWIETLE  NOWYCH PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01 STYCZNIA 2019 R.
16.04.2019 14. OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GOSPODARSTW ROLNYCH.
25.04.2019 15. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
26.04.2019 UWAGA- ZMIANY!!!

16. KREDYTY PREFERENCYJNE, W TYM KREDYTY KLĘSKOWE ORAZ NOWE LINIE KREDYTOWE.

29.04.2019 17. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
29.04.2019 WAŻNE!!!

18. CENY TRANSFEROWE, SCHEMATY PODATKOWE- WYBRANE ZAGADNIENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2019 ROKU.

 

Uwaga!!! Szkoła Bankowa z sukcesem przeszła kilkumiesięczną procedurę akredytacyjną i uzyskała wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0. do (Bazy Usług Rozwojowych) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości . Dzięki temu, na szkolenia otwarte i w siedzibach firm mogą Państwo otrzymać dofinansowanie. Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR. www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik . 

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

MARZEC 2019

05.03.2019 1. ZMIANY W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

E-akta, Pracownicze Plany Kapitałowe(PPK), Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e_ZLA) i ich kontrola.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 05.03.2019-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

20.03.2019 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-20.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

21.03.2019 3. PODMIOTY POWIĄZANE I DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH, PODATEK CIT W 2019 R., SCHEMATY PODATKOWE.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-21.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

22.03.2019 4. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2019R.

(Zakładowy fundusz socjalny. Działalność socjalna, ZFŚS 2019 – zasady tworzenia, aktualne wysokości odpisów, uprawnienie do korzystania, rodzaje świadczeń, dokumentacja i regulaminy).

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-22.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

25.03.2019 5. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-25.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

29.03.2019 6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

28.03.2019 7. LISTA PŁAC A PUŁAPKI W NALICZANIU- JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW – POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA 2019.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt)-28.03.2019r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

Skorzystaj z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA !!!

Na szkolenia otwarte i w siedzibach Banków oraz na studia podyplomowe, Banki mogą uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie Szkoła posiada wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0 . Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik.

(więcej…)

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły