Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Data Zapowiedzi szkoleń dla Banków Spółdzielczych

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2018

06.10.2018 OMÓWIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ KWARTALNĄ FINREP ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ OSTROŻNOŚCIOWĄ COREP I ALMM W 2018R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 06.10.2018 r. -LUBLIN. Ramy czasowe: 9.00-16.00.

25-26.10.2018 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Szkolenie 2- dniowe 25-26.10.2018r., Lublin
Ramy czasowe: 1 – dzień 10.00-16.00, 2- dzień od 9.00 do 13.00

13.11.2018 ORGANIZACJA I REALIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU – ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 13.11.2018-LUBLIN. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

Data Wybrane Szkolenia dla Banków Spółdzielczych

WRZESIEŃ 2018

 10.09.2018

3. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY 2017- 2018

 11.09.2018

4. LETNIA AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH .

Cykl szkoleniowy – PŁACE- cz. II : 11.09.2018

 17.09.2018

5. PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM RODO.

 17.09.2018

HIPOTEKA W PRAKTYCE BANKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA SĄDOWEGO I ZMIAN W PRZEPISACH.

UWAGA!!! Dla zainteresowanych egzamin  z Nowej Ustawy hipotecznej dla Personelu Kredytodawcy.

Szkolenie ma na celu przekazanie pełnej wiedzy, niezbędnej dla pracowników zajmujących się wyborem, ustanawianiem i monitoringiem zabezpieczeń hipotecznych.

 18.09.2018

6. CENY TRANSFEROWE- WYBRANE ZAGADNIENIA DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH.

 18.09.2018

7. KOMITET AUDYTU  – SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

 19.09.2018

8. PODATEK VAT W BS Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH W 2018r.

 19.09.2018

9. FINREP – ZMIANY I PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA.

 19-20.09.2018

NOWOŚĆ !!!

10. AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ-III częściowy cykl (3x 2 dni- 1 raz  w m-cu) Moduł I: 19-20 września 2018- PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE PSYCHOLOGII W SPRZEDAŻY.

 20.09.2018

11. KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.

 20.09.2018

NOWOŚĆ !!!

NOWE PODEJŚCIE DO DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY IDD W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM  W ŻYCIE USTAWY O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ  01.10.2018 R.

 21.09.2018

12. BANKOWE PROCEDURY PRZELICZANIA – SORTOWANIA – PAKOWANIA ORAZ SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ ZGODNIE Z NAJNOWSZYM ZARZĄDZENIEM PREZESA NBP- ELEMENTY ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH.

 21.09.2018

13. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH- OBOWIĄZKI PŁATNIKA PO ZMIANACH OD 2018 ROKU.

 24.09.2018

14.ANALIZA PRZED WDROŻENIEM NOWYCH PRODUKTÓW KREDYTOWYCH I DEPOZYTOWYCH. PRZYKŁADY ANALIZ EFEKTYWNOŚCIOWYCH W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ BANKU- WARSZTATY.

 24.09.2018

15. NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE USŁUG PŁATNICZYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI BANKU ZA NIEAUTORYZOWANE, NIEWYKONANE LUB NIEWŁAŚCIWIE WYKONANE TRANSAKCJE PŁATNICZE. FUNKCJONOWANIE RACHUNKU ZWROTU.

 25.09.2018

16. SĄDOWA I ADMINISTRACYJNA EGZEKUCJA Z RACHUNKU BANKOWEGO W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW. PRAKTYKA SĄDOWA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ RACHUNKÓW BANKOWYCH.

 26.09.2018

17. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OPERACYJNYM  W BANKU SPÓŁDZIELCZYM  W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW.

 27.09.2018

18. WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE SEKTORA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ ZGODNIE Z  NOWĄ USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018.

 28.09.2018

19. OCENA PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH – PRAKTYCZNE ASPEKTY KLASYFIKACJI EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH  w ramach  cyklu  STUDIUM  KREDYTOWE- OCENA RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW.Cz. III: 28.09.2018

 02.10.2018

NOWOŚĆ !!!

20. OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH (DPIA) ZGODNIE Z ART. 35 RODO – WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH.

Szkolenia w Sandomierzu dla Firm

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU

WRZESIEŃ 2018

06.09.2018 1. ŚRODKI TRWAŁE W 2018 ROKU – ZMIANY W KŚT, CIT I NOWY KSR NR 11

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 06.09.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

20.08.2018 2. INWENTARYZACJA ROCZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 20.08.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

20.09.2018 3. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2018R. RODO A ZFŚS

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 20.09.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

21.09.2018 4.LISTA PŁAC A PUŁAPKI W NALICZANIU- JAK UNIKNĄĆ BŁĘDÓW – POTRĄCENIA Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁÓW ZUS – ZMIANY 01.07.2018

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 21.09.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.09.2018 5. FORMY ORGANIZACJI DOWOZU DZIECI DO SZKÓŁ PO 1 STYCZNIA 2018 R.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.09.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

26.09.2018 PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM RODO.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.09.2018r.-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

28.09.2018 6. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH- OBOWIĄZKI PŁATNIKA PO ZMIANACH OD 2018 ROKU

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 28.09.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

27.09.2018 7. PODATEK VAT – ROZLICZENIA PODATKU W KONTEKŚCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW ORAZ PRAKTYKA ORGANÓW PODATKOWYCH.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.09.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

28.09.2018 8. RACJONALNE ŻYWIENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W PRAKTYCE INTENDENTA, KUCHARZA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ W LATACH 2018-2019. WYLICZANIE ŚREDNIOWAŻONEJ NORMY I WARTOŚCI ODŻYWCZEJ POSIŁKÓW.

Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 28.09.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

Skorzystaj z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA !!!

Na szkolenia otwarte i w siedzibach Banków oraz na studia podyplomowe, Banki mogą uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie Szkoła posiada wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0 . Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik.

(więcej…)

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły