Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).
NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych...
Ostatnie wpisy

Data Wybrane szkolenia dla Banków Spółdzielczych

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD 2018

07.11.2018 AKADEMIA ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ

Moduł I: 07.11.2018- ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAWCÓW
Moduł II: 05.12.2018- ZARZĄDZANIE PROCESEM SPRZEDAŻY

08.11.2018 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM INWESTYCJI, WALUTOWYM ORAZ PŁYNNOŚCI I FINANSOWANIA w ramach AKADEMII RYZYKA BANKOWEGO- Zjazd 2.
12.11.2018 KLASYFIKACJA EKSPOZYCJI KREDYTOWYCH I TWORZENIE REZERW CELOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW.
13.11.2018 ORGANIZACJA I REALIZACJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU – ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI.
15.11.2018 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH PROWADZĄCYCH PEŁNĄ LUB UPROSZCZONĄ KSIĘGOWOŚĆ
(PROCES, ZAKRES MERYTORYCZNY I WNIOSKOWANIE Z DANYCH – KROK PO KROKU)
15.11.2018 SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ KWARTALNYCH PRZEKAZYWANYCH DO NBP. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY W ZAKRESIE RYNKU OBROTU GOTÓWKOWEGO.
16.11.2018 PAPIERY WARTOŚCIOWE W AKTYWACH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO KLASYFIKACJA, EWIDENCJA, WYCENA ORAZ ROZLICZENIE WYKUPU/SPRZEDAŻY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM.
16.11.2018 STUDIUM DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI DEPOZYTOWEJ KLIENTA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO.

Cz. II: 16.11.2018 (Usługi rozliczeniowe związane z rachunkiem bankowym, zasady ich wykonywania, Zasady gwarantowania depozytów ,Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – podstawowe informacje, Obowiązki związane z przeciwdziałaniem wykorzystywania systemu do wyłudzeń skarbowych [STIR], RODO w działalności depozytowej, Zasady prowadzenia rachunku VAT i obsługi podzielonej płatności ).

19.11.2018 ZMIANA REKOMENDACJI S I INNE ZMIANY PRAWA W 2018 ROKU MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ BANKÓW.
20.11.2018 WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH- czyli jak odnaleźć się w RODO ?
21.11.2018 NOWOŚCI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 2018.
22.11.2018 ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
22-23.11.2018 STUDIUM KREDYTOWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH- Cz. II ” KREDYTY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH ORAZ PODMIOTÓW NIE PROWADZĄCYCH PEŁNYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH” .
22-23.11.2018 REALIZACJA ZAJĘĆ EGZEKUCYJNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH W ŚWIETLE AKTUALNYCH ZMIAN PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWEGO.
23.11.2018 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH- BIEŻĄCE PROBLEMY ORAZ PLANOWANE ZMIANY OD 2019 ROKU.
23.11.2018 WARSZTATY Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU PRZEZ INSTYTUCJE OBOWIĄZANE SEKTORA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ ZGODNIE Z NOWĄ USTAWĄ Z DNIA 1 MARCA 2018.
23.11.2018 SZACOWANIE KAPITAŁU WEWNĘTRZNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM – WARSZTATY.
24.11.2018 ANALIZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM- WARSZTATY.
26-27.11.2018 AKADEMIA KADR I PŁAC DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH . Cz. II – PŁACE
27.11.2018 PRZEGLĄD ZARZĄDCZY PROCEDUR W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM.
28.11.2018 KURS KASJERA ZŁOTOWO- WALUTOWEGO- szkolenie wprowadzające do pracy na stanowisko kasjera lub na zastępstwo.
28-29.11.2018 OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – warsztaty praktyczne . OCENA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .
29.11.2018 r. BANKOWE PROCEDURY PRZELICZANIA – SORTOWANIA – PAKOWANIA ORAZ SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ ZGODNIE Z NAJNOWSZYM ZARZĄDZENIEM PREZESA NBP- ELEMENTY ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI ZNAKÓW PIENIĘŻNYCH.

 

Data Wybrane Szkolenia dla firm w SANDOMIERZU i RZESZOWIE

PAŹDZIERNIK 2018

22.11.2018 INWENTARYZACJA ROCZNA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.
Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 22.11.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.
23.11.2018 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH- ZMIANY W 2018R. RODO A ZFŚS.
Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 23.11.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.
26.11.2018 WDROŻENIE RODO W ŚWIETLE WYTWORZONEJ PRAKTYKI ORAZ WYTYCZNYCH URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
JAK BEZPIECZNIE PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE. Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.11.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.
26.11.2018 NOWOŚCI Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.
Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 26.11.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.
27.11.2018 INTRASTAT – AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRAKTYCE” (SZKOLENIE SKŁADA SIĘ Z DWÓCH PANELI – TEORII I PRAKTYKI).
Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 27.11.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.
28.11.2018 AKADEMIA KADR. ( Z najnowszymi zmianami w 2018r., w tym RODO )
Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 28.11.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 09.00-16.00.
29.11.2018 AKADEMIA PŁAC.( Z najnowszymi zmianami w 2018r. , w tym RODO )
Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 29.11.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 09.00-16.00.
30.11.2018 ZASADY I SPOSOBY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE  ŚRODKÓW UE.
Kurs 1- dn.(8 godz. dydakt): 30.11.2018-SANDOMIERZ. Ramy czasowe: 10.00-16.00.

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń z KFS !

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się
gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku  mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

(więcej…)

Oferta współpracy

Szkoła Bankowa Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe nawiąże współpracę z Wykładowcami/Trenerami do prowadzenia szkoleń z zakresu różnorodnej tematyki. Realizujemy szkolenia dla banków, firm, jednostek budżetowych.

Od kandydatów oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu szkoleń w wybranym obszarze tematycznym w oparciu o autorskie programy szkoleń.

Gwarantujemy:
– pełne wsparcie organizacyjne,
– możliwość długofalowej współpracy

Aplikacje wraz z CV, listem motywacyjnym oraz referencjami prosimy kierować na adres: biuro@szkolbank.sandomierz.pl

KURS RACHUNKOWOŚCI po najnowszych zmianach w 2017/2018 roku

Cykl szkoleniowy dla Pracowników komórek finansowo- księgowych

nabycie wiedzy do pracy w księgowości z uwzględnieniem najnowszych zmian
w ustawie o rachunkowości i podatkach ( 56 godz. dydaktycznych-4 zjazdy).

Rozpoczęcie kursu po zebraniu grupy.

I zjazd (2 dni): moduł I i II
II zjazd (2 dni): moduł III i IV
III zjazd (2 dni): moduł V i VI
IV zjazd (1 dzień): moduł VII + podsumowanie wiadomości + test egzaminacyjny.

Program do pobrania: Kurs Rachunkowości

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej

Miło nam poinformować, że od 20.11.2017 roku Szkoła Bankowa jest uprawniona do legitymowania się certyfikatem Standardu Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)., przyznanym przez Komisję ds. Jakości rynku Szkoleń PIFS (Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

Skorzystaj z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

UWAGA !!!

Na szkolenia otwarte i w siedzibach Banków oraz na studia podyplomowe, Banki mogą uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie Szkoła posiada wpis na podstawie Certyfikatu SUS 2.0 . Wszystkie proponowane tematy są umieszczone na stronie BUR: www.usługirozwojowe.parp.gov.pl. Na życzenie Państwa prześlemy krótki przewodnik.

(więcej…)

NABÓR NA PODYPLOMOWE STUDIA

Szkoła Bankowa, Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe w Sandomierzu przyjmuje zapisy na 6 kierunków Studiów Podyplomowych z zakresu BANKOWOŚCI organizowanych przy współpracy Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Zajęcia odbywają się w Lublinie – otwarte, lub na zamówienie w siedzibie Banku jeden lub 2 razy w miesiącu. Studia obejmują 2 semestry, 10 do 11 weekendowych zjazdów. Niskie czesne płatne w miesięcznych ratach, możliwość sfinansowania do 80% przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jakim dysponują Urzędy Pracy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem proponowanych kierunków jest nabycie specjalistycznej wiedzy przekazanej przez doświadczonych praktyków, ekspertów w dziedzinie bankowości. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych oraz wymagań regulacyjnych i nadzorczych, a także dobrych praktyk funkcjonowania banków.

 

Kierunki Kształcenia:

NOWOŚĆ:

FUNKCJA KONTROLI I COMPLIANCE W BANKU.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego w instytucji finansowej, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk funkcjonowania banków.

ico

PODYPLOMOWE STUDIA BANKOWOŚCI

połączone ze STUDIUM BANKOWOŚCI -na DYPLOMOWANEGO PRACOWNIKA BANKOWEGO -stopień nadawany przez Związek Banków Polskich – 10 zjazdów (większość w weekendy).

 ico

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU.

10 zjazdów weekendowych.

 ico

Z serdecznym zaproszeniem

Małgorzata Nowak- Prezes Zarządu Szkoły